มุ่งเขตกลาง วิวรรธน์, และ โสภาจิตร์ สมาพร. 2018. “ประสิทธิผลของแบบคัดกรองวัณโรคในผู้สูงอายุ โรงพยาบาลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 24 (1):58-70. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/162158.