พงษ์วงษ์ ฉวีวรรณ, ศุกรเวทย์ศิริ พรนภา, และ ตฤณวุฒิพงษ์ กรรณิการ์. 2018. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะ พบเชื้อรายใหม่ที่เกิดจากตัวผู้ป่วย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 24 (1):36-46. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/162147.