วัฒนาอุดมชัย สุรชัย, เนตรถนอมศักดิ์ ธีรชัย, และ โสตะ จุฬาภรณ์. 2018. “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการใช้ยาเสพติด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 24 (1):25-35. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/162143.