จันทร์ใบ บูรภพ, และ ศรีฤาชา ชนะพล. 2018. “คุณลักษณะส่วนบุคคลและบรรยากาศองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์ และงานบริการเภสัชกรรมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดหนองคาย”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 25 (2):67-78. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/156437.