บัวงาม นพเก้า, และ นาถะพินธุ กาญจนา. 2018. “ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 25 (2):46-57. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/156349.