อุทังสังข์ ก้องนภา, และ นาถะพินธุ กาญจนา. 2018. “ชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศ แผนกผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 25 (2):14-21. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/156186.