แก่นจันทร์ใบ วีระวุธ, กลางคาร สุมัทนา, และ แก้วพิทูลย์ สรญา. 2018. “ผลของโปรแกรมการสร้างการรับรู้ต่อการป้องกันวัณโรคปอด ของผู้สัมผัสร่วมบ้าน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 25 (1):79-90. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/155323.