เหมือนประสานโสภา, and ศุกรเวทย์ศิริพรนภา. 2018. “Social Factors Associated With Suspectedchilddevelopmentaldelayat Lamplaimat District, Buriram Province”. JOURNAL OF THE OFFICE OF DPC7 KHON KAEN 25 (1), 1-11. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/155283.