ไทยวงษ์ ด.; พรมภักดี บ.; สัชชาพงษ์ ป.; หินจำปา จ. ประสิทธิผลความพร้อมรับด้านการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงพยาบาลแม่ข่ายในเขตสุขภาพที่ 7 ปี พ.ศ.2564 . วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 30, n. 2, p. 184–197, 2023. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/264145. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.