อุดมทรัพย์ บ.; พลไชยมาตย์ ผ. ผลการพัฒนารูปแบบประสานงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 30, n. 2, p. 131–143, 2023. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/263424. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.