สีหะวงษ์ ส.; วามะขันธ์ พ. . . . การพัฒนารูปแบบสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในนักเรียนถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนโครงการพระราชดำริ เขตสุขภาพที่ 10. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 30, n. 2, p. 144–156, 2023. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/262482. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.