ไตรคุ้มดัน พ.; ประสิทธิ์ น. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ด้วยตนเอง ของประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 30, n. 1, p. 141–151, 2023. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/258659. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.