ราชาไกร ท.; ตฤณวุฒิพงษ์ ก. การพัฒนารปูแบบการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโดยพยาบาลวิชาชีพประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 30, n. 1, p. 84–98, 2023. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/258297. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.