ศรีราชา ว.; ยศศรี ร.; สาขา บ. . .; กมลรัตน์ ป. . การประเมินต้นทุนต่อหน่วยการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตักิารของกลุ่มห้องปฏิบตักิารทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 29, n. 3, p. 87–97, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/257451. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.