ตั้งสวัสดิ์ ศ. . .; วังนุราช เ.; กาญจนพิบูลวงษ์ อ. . .; พิมพ์ขันธ์ ค. . . รูปแบบการจัดจุดบริการเช็คสุขภาพด้วยตนเอง โดยความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 29, n. 1, p. 1–12, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/254415. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.