ชาลี โ.; สิริเศรษฐภักดี ส. .; เอกา เ. . การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนานในชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 28, n. 3, p. 109–120, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/253142. Acesso em: 28 มิ.ย. 2022.