ภูอาษา อ. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการใช้สารเสพติดของวัยรุ่น อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 28, n. 3, p. 1–11, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/252855. Acesso em: 28 มิ.ย. 2022.