หลวงไซ เ.; ลอยหา ก. .; ศรีสุระ เ. โปรแกรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนพื้นที่แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 29, n. 3, p. 14–26, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/252050. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.