ทุยบึงฉิม ส.; พรมภักดี บ. . .; สีสด ก. . การพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียนพื้นที่หัวสัตว์บวก : กรณีศึกษาตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น . วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 28, n. 3, p. 93–108, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/251014. Acesso em: 28 มิ.ย. 2022.