ชมภูนุช จ.; เทียมคลี น. เปรียบเทียบการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการได้รับควันบุหรี่มือสองของประชาชน ในจังหวัดที่มีอัตราการสูบบุหรี่ต่ำที่สุดและสูงที่สุดของเขตสุขภาพที่ 5. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 28, n. 3, p. 12–25, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/250923. Acesso em: 28 มิ.ย. 2022.