ไทยวงษ์ ด.; อ่อนประสงค์ ส.; ไชยชนะ อ. การพัฒนาเครื่องมือวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องพฤติกรรมการป้องกันวัณโรค ของประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 28, n. 3, p. 39–54, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/250088. Acesso em: 28 มิ.ย. 2022.