สิมมาทัน ส.; โยธา น.; ฮามพิทักษ์ น. .; ทองพูล ส.; ไชยชนะ อ. รูปแบบการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่จากการตรวจผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน ภายใต้สภาวะความชุกต่ำ ในพื้นที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 28, n. 3, p. 55–69, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/250066. Acesso em: 27 มิ.ย. 2022.