วิชาทร ท.; ชายเกลี้ยง ส. การสัมผัสความร้อนและการเจ็บป่วยจากความร้อนของเกษตรกรตัดอ้อย ในอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 28, n. 3, p. 26–38, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/249892. Acesso em: 30 มิ.ย. 2022.