กล่ำสุวรรณ์ บ.; วงษ์รักษา ช. .; สังข์ทอง ว. .; ศรีสุพรรณ ส. .; ภามนตรี ป. . การพัฒนารูปแบบโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 7. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 28, n. 2, p. 95–105, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/249623. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.