สัชชาพงษ์ ป.; อุดมวงค์ ส.; ไทยวงษ์ ด. การประเมินผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 โดยประยุกต์ใช้แนวทาง CIPP โมเดล. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 29, n. 1, p. 41–56, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/249169. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.