ทองศรีเกตุ อ. . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ในกิจกรรมที่ใช้บริการรถแห่ดนตรีสดของชุมชน จังหวัดขอนแก่น. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 28, n. 3, p. 70–82, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/249077. Acesso em: 27 มิ.ย. 2022.