จารุภาชน์ ร. ประสบการณ์สูบบุหรี่ไฟฟ้าของวัยรุ่นหญิง ในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดขอนแก่น . วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 28, n. 3, p. 121–130, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/248514. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.