เต็มอุดม ร.; ใจช่วง ศ. .; ไทรสุวรรณ์ ก. .; แอบไธสง พ.; ภิราล้ำ บ. . การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดนครพนม. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 28, n. 1, p. 1–13, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/247463. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.