วลัยเสถียร ธ. .; พรมภักดี บ. . .; หินจำปา จ. .; ชัยอาจ ค. .; สีสด ก. . รูปแบบการพัฒนาพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า แบบบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชนกับโมเดลเชิงตรรกะตามนโยบายคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชพ.): องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น . วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 27, n. 3, p. 111–132, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/246738. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.