พิมพ์จันทร์ บ.; เอี่ยมสวัสดิกุล ว. . .; หนุ่ยศรี ม. . ผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดีในกลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางบ่ออี จังหวัดสุรินทร์. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 28, n. 1, p. 14–24, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/246452. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.