โชตนะ พ.; ชายเกลี้ยง ส. การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารโทลูอีนผ่านทางการหายใจของพนักงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 28, n. 2, p. 21–30, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/245226. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.