อ่อนประสงค์ ส.; ตฤณวุฒิพงษ์ ก.; กาญจนศร พ.; ชัยอาจ ค. . ความรู้ และการปฏิบัติตัวของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อการป้องกันโรคโควิด 19 จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 28, n. 3, p. 83–92, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/245096. Acesso em: 29 มิ.ย. 2022.