แหลมครบุรี ส. ผลของโปรแกรมการจำกัดแป้ง (Low Carb) ร่วมกับการปฏิบัติสมาธิเคลื่อนไหวไทยชี่กง ในการดูแลสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 28, n. 1, p. 68–76, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/243191. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.