สายรัตน์ ว.; ศุกรเวทย์ศิริ พ. คุณภาพระบบเฝ้าระวังของการรายงานอาการภายหลังสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI) พื้นที่รับผิดชอบสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น . วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 27, n. 1, p. 40–51, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/240886. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.