ชายเกลี้ยง ส.; อาจแก้ว ก.; พฤกษ์ธาราธิกูล ว.; ตฤณวุฒิพงษ์ ก. การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ด้วยเทคนิค BRIEFTM Survey และการสัมผัสความสั่นสะเทือนที่มือและแขนของพนักงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็น. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 27, n. 2, p. 67–79, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/239550. Acesso em: 24 ม.ค. 2022.