ทารส ส.; จิระพรกุล ช.; มณีนิล เ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้การเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ของผู้ป่วยที่มารับบริการ โรงพยาบาลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 26, n. 3, p. 83–95, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/232229. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.