อิสสระสงคราม ไ. การรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามสุขบัญญัติของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 26, n. 3, p. ึ72–82, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/232224. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.