คันศร ธ.; ลอยหา ก. ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเมืองอุบลราชธานี. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 26, n. 3, p. 25–35, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/232218. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.