ฤกษ์ตระกูล จ.; ศุกรเวทย์ศิริ พ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยเป็นวัณโรคปอด ในผู้ป่วยเบาหวาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 26, n. 3, p. 1–12, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/232207. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.