พันธุ์วัฒนา พ. พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนเมืองวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 93–103, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/212982. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.