ถือทอง จ.; เอกศิรินิมิต ธ. การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกรณี 5 โรงเรียนนำร่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 48–59, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/212927. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.