ร ยอดแคล้ว ณ.; ศุกรเวทย์ศิริ พ. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วย เบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับการรักษาที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง จังหวัดขอนแก่น. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 24–35, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/212897. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.