แจ้งเอี่ยม ว.; พุทธรักษ์ อ.; แหล่งหล้าเลิศสกุล เ. การระบาดของโรคหิดในผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดภูเก็ต วันที่ 1 มกราคม – 2 มิถุนายน 2559. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 14–23, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/212885. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.