อ่อนสุระทุม จ.; นาถะพินธุ ก. ปริมาณและชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศภายในอาคารผู้โดยสาร กรณีศึกษา ท่าอากาศยานนานาชาติแห่งหนึ่ง. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 27, n. 2, p. 35–43, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/208874. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.