นาคอ้าย ว. The prevalence of Helminthes infection among Host and intermediate hosts at Mae-soi water gate project, Lampoon province year 2016-17. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 27, n. 3, p. 22–37, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/197341. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.