เที่ยงธรรม ส.; ลี่ทองอิน ม.; ปิยะวัฒนพงศ์ ส. ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความมั่นใจ และพฤติกรรมการจัดกิจกรรมบริหารสมองของอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 87–96, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/187275. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.