ไทยวงษ์ ด.; สุวรรณรงค์ ก.; อ่อนประสงค์ ส. การประเมินความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรค ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 58–65, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/187269. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.