วงศ์คงเดช ร.; วงศ์คงเดช อ.; หรรษาวงศ์ จ. ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการใช้สื่อสังคมเพื่อป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์ ของวัยรุ่นในโรงเรียนเขตเมือง. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 46–57, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/187268. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.