อิสสระสงคราม ไ.; บุญประคอง ท. ผลของโปรแกรมการป้องกันภาวะน้ำหนักเกินในเด็กก่อนวัยเรียนของผู้เลี้ยงดู. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 35–45, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/187266. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.