NAKKHARA, P. .-. ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อชิคุนกุนยาในหมู่บ้านที่มีการระบาดซ้ำ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2557 – 2558. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 26, n. 3, p. 48–58, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/174439. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.